วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 16 ปีที่ 5

สารบัญ

 

บทความหลัก

10

ฝ่าวิกฤตตลาดที่อยู่ในโคราช

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
29

ราคา ต้นทุน มูลค่า และการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ (2)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

38

แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยปี 2542 และบทบาทของ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานพิเศษ

42

มุมมองจาก 3 นายกสมาคมที่อยู่อาศัย ธุรกิจอสังหาฯ กลยุทธ์ในการอยู่รอด

ธนาคารแห่งประเทศไทย ,
45

บ้านว่างความจริงอยู่ที่ตรงไหน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

47

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2541

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
51

1.การยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

กรมที่ดิน ,
54

2.พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
55

3.บ้านบีโอไอ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
57

4.โครงการเปิดตัวใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
58

5.ระดับราคาที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
59

6.การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
62

7.การจดทะเบียนอาคารชุด

กรมที่ดิน ,
64

8.ดัชนีชี้ภาวะ บ้านว่าง จากข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
65

9.การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
73

10.จำนวนที่อยู่อาศัยรายจังหวัดทั่วประเทศ

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
75

11.จำนวนประชากรรายจังหวัดทั่วประเทศ

ศูนย์ประมวลผลการทะเบียน สำนักบริหารการทะเบียน
78

12.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
80

13.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กองดัชนีเศรษฐกิจการค้า กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
87

14.โฆษณาโครงการ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88

15.งบโฆษณา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
89

16.Property Index

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
90

17.ผลประการบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

92

สินเชื่อเงินกู้ไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

96

รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8