วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 14 ปีที่ 4

สารบัญ

 

บทความหลัก

7

การบังคับจำนองอสังหาริมทรัพย์ในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความพิเศษ

32

บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานพิเศษ

38

สรุปความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
42

ข้อเสนอในการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ3สมาคมที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
44

ข้อเสนอในการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของ3สมาคมที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
45

ความคืบหน้าของการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และปัญหาในระบบสถาบันการเงิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

54

5.การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8