วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 13 ปีที่ 4

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

ภาวะผันผวนของราคาที่อยู่อาศัยและผลกระทบ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

34

การทำธุรกรรมตลาดรองเงินกู้ที่อยู่อาศัยของไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
 

DATA UPDATE

41

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี2541(มค.มีค.41)

ธนาคารแห่งประเทศไทย
42

1.การยื่นขออนุญาติจัดสรรที่ดิน

50

2.พื้นที่ที่ได้รับอนุญาติก่อสร้าง

51

3.บ้านบีโอไอ

53

4.โครงการเปิดตัวบ้านใหม่

57

6.การจดทะเบียนอาคารชุด

59

7.ดัชนีชี้ภาวะบ้านว่างจากข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง

60

8.การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย

68

9.จำนวนที่อยู่อาศัยรายจังหวัดทั่วประเทศ

70

10.จำนวนประชากรรายจังหวัดทั่วประเทศ

72

11.อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

74

12.ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

82

13.ระดับราคาที่อาศัย

83

14.โฆษณาโครงการ

84

15.โฆษณาโครงการ

85

16.Property Index

 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

86

บริการเงินฝากออมทรัพย์แรงไทยร่วมสมทบโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

87

เงินฝากกระแสรายวัน

88

คู่มือการผ่อนผันและการประนอมหนี้

93

เงินกู้ของธนาคารอาคารสงเคราะห์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8