วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 12 ปีที่ 4

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

วิเคราะห์ปัญหาหนี้ค้างที่อยู่อาศัยและแนวทางแก้ไข

ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความหลัก

31

รายงานสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2540 และแนวโน้มปี 2541

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

43

การยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
47

พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
48

บ้านบีโอไอ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
49

โครงการเปิดตัวใหม่

50

การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

53

การจดทะเบียนอาคารชุด

54

ดัชนีชี้ภาวะบ้านว่างจากข้อมูลการไฟฟ้านครหลวง

55

การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
62

จำนวนที่อยู่อาศัยรายจังหวัดทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
64

จำนวนประชากรรายจังหวัดทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
66

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
68

ดัชนีราคาวัสดุที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
78

ระดับราคาที่อยู่อาศัย

79

โฆษณาโครงการ

80

งบโฆษณา

81

Properry Index

 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

82

โครงการโอนทรัพย์จำนองชำระหนี้

83

โครงการตลาดนัดซื้อขายบ้าน

85

การประมูลขายทรัพย์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

87

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร ATM ธอส

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8