วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 10 ปีที่ 3

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

แนวทางเสริมสร้างดีมานด์ที่อยู่อาศัยในภาวะตลาดซบเซา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

26

ผลการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศครึ่งปี 2540

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
34

สรุปสถานการณ์และประเด็นปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2540

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
38

การประชุม World Congress ครั้งที่ 22 ของ International Union for Housing Finance (IUHF)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ภาคผนวก

42

พระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Corporation : SMC)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
48

ความคืบหน้าการดำเนินมาตรการฟื้นฟูอส

 

DATA UPDATE

52

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งแรกปี 2540 (มค.-มิย.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
55

สถิติเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่อาศัยล่าสุด 14 ประเภท

กรมที่ดิน , , ,
 

รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

84

บัตรบริการอิเล็กทรอนิกส์ธนาคารอาคารสงเคราะห์ไม่ใช่แค่ ATM ธรรมดา เพราะสามารถชำระหนี้เงินกู้ได้ด้วย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
86

แผนการเปิดสาขาใหม่ของ ธอส. ปี 2540

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
88

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8