วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 3

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

วิกฤติอสังหาริมทรัพย์-วิกฤติสถาบันการเงิน บทเรียนจากญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกา

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความพิเศษ

25

วิกฤตอสังหาริมทรัพย์กับการปรับตัวของผู้ประอบการจัดสรรที่ดิน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
42

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลากู้มีผลต่อกำลังซื้อของผู้กู้อย่างไร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
 

ภาคผนวก

52

1) ประกาศองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ (Property Loan Management Organization)

องค์การบริหารสินเชื่ออสังหสริมทรัพย์องค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์
57

2) หลักเกณฆ์การดำเนินงานของ สำนักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Secondary Mortgage Department หรือ SMD)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
61

3) มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการเพื่อแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
63

รายชื่ออาคารที่อยุดการก่อสร้างในเขตกรุงเทพมหานคร สำรวจโดยกองควบคุมอาคารสำนักนโยธา กรุงเทพมหานคร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
66

5) จำนวนประชากรทั่วประเทศ ปี 2539

สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
 

DATA UPDATE

69

DATA UPDATE

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
70

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2540

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
73

สถิติเกี่ยวกับธุรกิจที่อยู่อาศัยล่าสุด 14 ประเภท

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

103

สรุปผลการให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการเงินกู้เพื่อนที่อยู่อาศัย 20,000 ล้านบาท (มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์)

ธนาคารออมสิน
 

รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

104

รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8