วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 3

สารบัญ

 

บทความหลัก

8

วงจรรุ่งเรืองและตกต่ำของธุรกิจที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความพิเศษ

32

สรุปสาระสำคัญของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของสำนักงานคณะกรรมการก.ล.ต.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ภาคผนวก

39

มาตรการฟื้นฟูธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
41

มาตรการเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ สถาบันการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
42

แนวทางในการจัดตั้งองค์การบริหารสินเชื่ออสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

43

การเสนอโครงการที่อยู่อาศัย ให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับผู้ซื้อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายชื่อสาขาธนาคาร อาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

73

โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยของข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

74

เงินฝากประจำสินเคหะ

75

บทบาทใหม่ของ ธอส. สำนักงานตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย

76

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8