วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 3 ปีที่ 1

สารบัญ

 

เรื่องนำ

12

ศักยภาพของการตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

เนื้อหา

13

1.3 ภาวะการซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ

กรมที่ดิน , ,
15

1.4 โครงการที่อยู่อาศัยซึ่งได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
19

1.5 การสำรวจตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาคของ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
22

2. วิเคราะห์แนวโน้มตลาดที่อยู่อาศัยจากปริมาณสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายย่อยของ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

ภาคผนวก

27

จำนวนประชากรเปรียบเทียบปี 2533-2537

สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
29

จำนวนที่อยู่อาศัย (Housing Stock) เปรียบเทียบปี 2533-2537

สำนักงานกลางทะเบียนราษฎร์
 

DATA UPDATE

32

สรุปสถานการณ์ธุรกิจที่อยู่อาศัยปี 2538

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

56

โครงการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8