วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 2 ปีที่ 1

สารบัญ

1

รายงานผลดำเนินการครึ่งปีแรกปี 2538 ของธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
3

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

คณะผู้จัดทำ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

เรื่องนำ

6

บ้านว่างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2538

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

DATA UPDATE

18

สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยครึ่งแรกปี 2538

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
21

การขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
22

พื้นที่ที่ได้รับอนุญาตก่อสร้าง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
23

บ้านบีโอไอ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
25

โครงการเปิดตัวใหม่

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
26

โฆษณาโครงการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
27

งบโฆษณา

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
28

ระดับราคาที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
29

การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
30

ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
32

การจดทะเบียนอาคารชุด

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
34

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
35

การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
36

ที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนเพิ่มขึ้น

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการจัดสรร

42

การเสนอโครงการที่อยู่อาศัยให้ ธอส. รับเป็นแหล่งเงินกู้ระยะยาวสำหรับผู้ซื้อบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บริการที่น่าสนใจสำหรับผู้ซื้อบ้าน

46

ระเบียบการกู้เงินเพื่อซื้อบ้าน ที่ดิน หรือห้องชุด ที่มีโครงการกับ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8