GHB-REIC

No 8 Volumn 2

สารบัญ

 

MESSAGE

2

FROM CHAIRMAN OF THE GH BANK BOARD OF DIRECTORS CHAIRMAN OF THE REIC COMMITTEES

 

VIEWPOINTS

4

FROM GH BANK PRESIDENT AND CHAIRMAN OF THE REIC EXECUTIVE COMMITTEES

,
 

REIC DIRECTORS

6

REIC Director’s Perspective

 

บทความพิเศษ

8

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยกรุงเทพฯ - ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2562

15

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยในจังหวัดภูมิภาค ไตรมาส 1 ปี 2562

,
20

มติครม. อนุมัติมาตรการลดภาระค่าธรรมเนียมสำหรับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม กรณีอสังหาริมทรัพย์ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง

22

มาตรการพยุงเศรษฐกิจในช่วงกลางปี 2562

24

ผลการสำรวจความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยปี 2562 ของผู้เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 40

30

GHB-REIC ACTIVITIES

 

ดัชนีอสังหาริมทรัพย์

35

ผลการศึกษาดัชนีราคาที่ดินเปล่าก่อนการพัฒนา ไตรมาส 1 ปี2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

38

ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการธุรกิจ พัฒนาที่อยู่อาศัย ณ ไตรมาส 1 ปี2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล

40

ดัชนีราคาห้องชุดใหม่ที่อยู่ระหว่างการขาย ณ ไตรมาส 1 ปี2562 ในพื้นที่กรุงเทพฯ - ปริมณฑล 2 จังหวัด (นนทบุรีและสมุทรปราการ)

45

IEE/EIA APPROVED

 

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

47

HIGHLIGHT DATA

52

ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ไตรมาส 4 ปี 2561

วารสารฉบับย้อนหลัง