วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

We Are Beyond Frontier…ทำให้คนไทยมีบ้าน

8

ธอส. พบผู้Œประกอบการ We Are Beyond Frontier…ทำให้Œคนไทยมีบ้Œาน

10

เปิดวิสัยทัศน์ ฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในงาน ธอส. พบผู้ประกอบการ We Are Beyond Frontier…ทำให้คนไทยมีบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
16

เสียงจากผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยในงาน ธอส. พบผู้ประกอบการ We Are Beyond Frontier…ทำให้Œคนไทยมีบ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การออมเพื่อที่อยู่อาศัย

20

ธอส. กรุยทางนวัตกรรมใหม่พัฒนาระบบการเงินและเรียลเอสเตทไทยจัดเวทีสัมมนาการออมเพื่อที่อยู‹อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทางตลาดคอนโดมิเนียม

25

ผ่ากลยุทธกระตุ้นตลาดคอนโด ปี‚ 2559

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินประเทศไทย

34

“มหานคร” อาคารสูงที่สุดในประเทศไทย ปี‚ 2559

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
41

สัมภาษณ์พิเศษ อภิชาติ ประสิทธิ์นฤทธิ์ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์และพันธมิตร

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
46

โอกาสและอุปสรรค กรณีศึกษาการพัฒนาวิชาชีพ… อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ไพรัช มณฑาพันธุ์
 

ที่อยู่อาศัยและการพัฒนาเมือง

55

มหกรรมรับสร้างบ้าน Home Builder Expo 2016

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
58

12 ปี‚ ธุรกิจรับสร้างบ้าน กับความท้าทายในยุคดิจิตอล

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
61

การจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่‹บ้านจัดสรร ตามระเบียบคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง พ.ศ. 2559

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
69

การโอนสาธารณูปโภคของผู้Œจัดสรรที่ดินให้Œนิติบุคคลหมู่‹บ้Œานจัดสรรตามกฎหมายการจัดสรรที่ดินใหม่ ปี 2558 - 2559

อาจารย์วิวัธน์ ศรีเจริญวงศ์
77

Habitat III การประชุมใหญ่โลกขององค์การสหประชาชาติ ว่าด้วยที่อยู‹อาศัยและการพัฒนาเมืองอย‹างยั่งยืนครั้งที่ 3

นาย พัลลภ กฤตยานวัช
85

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
92

ความเคลื่อนไหว ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
98

SMART PRODUCT

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
106

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8