วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 85 ปีที่ 22

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

8

โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ (มติคณะรัฐมนตรี)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
9

บ้านธนารักษ์ประชารัฐ (ข่าวกระทรวงการคลัง)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
13

กรมธนารักษ์จับมือ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และ ธนาคารออมสิน ลงนาม MOU โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
16

สัมภาษณพิเศษ คุณจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล อธิบดีกรมธนารักษ์ โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
23

โครงการบ้านประชารัฐของกรมบังคับคดี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทาง ธอส.

26

กรรมการผู้จัดการ ธอส. คนที่ 13 ประกาศนโยบายใหม่‹ นำทีมผูŒบริหารและพนักงานก้าวสู่ The Best Housing Solution Bank

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ผู้นำที่อยู่อาศัย

31

สัมภาษณ์พิเศษ คุณพิชิต อรุณพัลลภ นายกสมาคมธุรกิจรับสรŒ้างบŒ้าน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทางการพัฒนาที่อยู่อาศัย

36

ธุรกิจรับสร้างบ้าน ในปี‚ 2559 และแนวโน้ม

ธีร์ บุญวาสนา
42

บ้านดี ดีอย‹างไร

พิชิต อรุณพัลลภ
49

บ้านประกอบสำเร็จ หรือบ้าน Knock Down

ผศ.ดร.อรรจน์ เศรษฐบุตร
61

ความสำคัญของผังเมืองรวมต่‹อการพัฒนา ที่อยู‹่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ในอนาคต

วันชัย ถนอมศักดิ์
67

นวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์

ผศ.ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
77

ร่‹างพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้Œาง พ.ศ. …

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ความเคลื่อนไหว ธอส.

79

มหกรรมแสดงสินค้Œาเซรามิคและสุขภัณฑ์ เมืองฝอซาน มณฑลกวางตุ้ง ศูนย์กลางการผลิตเซรามิคและสุขภัณฑ์ใหญ่‹ที่สุดของประเทศจีน

คุณพัลลภ กฤตยานวัช
91

โครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
93

ธอส. ออกบูธงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 16 Money Expo 2016

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
96

ธอส. จัดโครงการประกวดแบบ บŒ้านรักษ์โลก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
100

ธอส. จัดกิจกรรม CSR จังหวัดยโสธร

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
103

แวดวงตลาดที่อยูอาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
109

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8