วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 83 ปีที่ 21

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

มาตรการภาคอสังหาริมทรัพย์

8

มาตรการการเงินการคลังเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
11

ธอส. จัดวงเงาน 10,000 ล้านบาท ขานรับนโยบายรัฐบาล จัดทำมาตรการเพื่อส่งเสริมการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
14

ประธานกรรมการ ธอส. ประกาศเดินหน้า 4 เรื่องด่วนสนับสนุนนโยบายรัฐบาล

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
16

การลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนและจำนองอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
20

มาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ในปี 2540 - 2558

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทาง ธอส.

25

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ผู้นำที่อยู่อาศัย

29

สัมภาษณ์พิเศษ คุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ชลบุรี

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนAEC

36

การเคหะแห่งชาติกับการออกแบบที่อยู่อาศัยที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สุชาดา ศิโรรังษี
42

ตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียน

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
55

การพัฒนาที่อยู่อาศัยในสิงคโปร์

พัลลภ กฤตยานวัช
66

AEC ผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสถาบันการเงินในภาพรวม

ณัฐยา อัชฌากรลักษณ์
73

ความพร้อมและการปรับตัวของสถาบันการเงินใน AEC

อาจารย์สมเด็จ เชตุพน
 

เมืองและธรรมชาติที่น่าสนใจในต่างประเทศ

84

มอสโก : เมืองหลวงที่ยิ่งใหญ่น่าทึ่งของรัสเซีย

พัลลภ กฤตยานวัช
101

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8