วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 82 ปีที่ 21

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

8

สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชน ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
12

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
24

สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
29

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาบริหารทรัพย์สิน

คุณสามภพ บุนนาค
39

การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ควบคุมงานก่อสร้าง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
46

กฎหมายส่งเสริมวิชาชีพบริการอสังหาริมทรัพย์ในอาเซียน : กรณีประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ และฟิลิปปินส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัย

51

ผ่ากลยุทธ์ กระตุ้นตลาดคอนโดปี 2558

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ผู้นำที่อยู่อาศัยไทย

58

สัมภาษณ์พิเศษ คุณสามภพ บุนนาค นายกสมาคมบริหารทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทางเศรษฐกิจโลก

63

สถานการณ์เศรษฐกิจไทยปี 2558 และทิศทางปี 2559

คุณอภิญญา พันธ์สุจริตไทย
70

ทิศทางเศรษฐกิจโลกปี 2558 และแนวโน้ม : ผลกระทบต่อประเทศไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ธอส. ขอบคุณลูกค้าและผู้ประกอบการ

77

เล่าเรื่องไปเยือน ธรรมศาลา : เมืองพุทธทิเบตในประเทศอินเดีย

นาย พัลลภ กฤตยานวัช
93

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดงานแทนคำขอบคุณจากใจ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
103

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8