วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 68 ปีที่ 18

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

แนวนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

8

แผนแม่บทการบริหารจัดการน้ำของรัฐบาล

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
13

ภารกิจดำเนินการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ปรีชา รณรงค์
 

แนวคิดการป้องกันน้ำท่วมที่อยู่อาศัยและเมือง

20

ป่าไม้ สายน้ำ ที่อยู่อาศัยและเมือง : แนวคิดการบริหารจัดการน้ำท่วมแบบบูรณาการ

พัลลภ กฤตยานวัช
33

การพัฒนาเมืองกับสภาวะน้ำท่วมประจำปี

ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
40

รับมือน้ำท่วมด้วยแนวคิดทางภูมิสถาปัตยกรรม

ชญา ปัญญาสุข
 

นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสู้ภัยน้ำท่วม

48

บ้านลอยน้ำ นวัตกรรมที่อยู่อาศัยยุคปัจจุบันและอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
55

การออกแบบที่อยู่อาศัยเพื่อป้องกันภัยน้ำท่วม : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

อรุณ ศิริจานุสรณ์
 

ทิศทางตลาดบ้านมือสองไทย

60

มหาอุทกภัยปี 2554 แนวทางการรับมือกับปัญหาด้วยการจัดรูปที่ดิน เพื่อพัฒนาพื้นที่ : ประสบการณ์จากประเทศญี่ปุ่น

บุหงา โพธิ์พัฒนชัย
67

การป้องกันน้ำท่วมเมือง : ประสบการณ์จากประเทศเนเธอร์แลนด์

รศ.ดร.อริยา อรุณินท์
74

ทิศทางตลาดบ้านมือสองหลังมหาอุทกภัย

นายแพทย์สมศักดิ์ มุนีพีระกุลDr.
 

Cities and International Real Estate

79

รายงานการประชุมระหว่างประเทศ ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย

นายสุรชัย แฝงจันดาMr.
82

เล่าเรื่องไปเยือนรูเดสไฮม์ : เมืองโรแมนติคแห่งแม่น้ำไรน์

พัลลภ กฤตยานวัช
95

เล่าเรื่องไปเยือน Deeg Water Palace พระราชวังสวนน้ำดีก ประเทศอินเดีย

พัลลภ กฤตยานวัช
105

บทบาท ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8