วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 61 ปีที่ 16

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยไทย

6

การเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและ 5 จังหวัดปริมณฑลในรอบ 20 ปี (พ.ศ.2533-2552)

ส่วนวิทยบริการ ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
10

ราคาที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ.2534-2553

16

วิเคราะห์การลงทุนโครงการที่อยู่อาศัยประเภทบ้านจัดสรร และอาคารชุดในอีก 5 ปีข้างหน้า

กิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา
20

สถานการณ์และทิศทางตลาดที่อยู่อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2553-2555

อิสระ บุญยัง
27

แนวโน้มอาคารชุด ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ปี 2553-2555

ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์
29

สถานการณ์โครงการบ้านเอื้ออาทร ของการเคหะแห่งชาติ

สุชาติ ศิริโยธิพันธุ์
33

สถานการณ์และแนวโน้มธุรกิจรับสร้างบ้านในประเทศไทย

นายวิบูล จันทรดิลกรัตน์Mr.
39

สถานการณ์ตลาดบ้านมือสอง และการพัฒนาวิชาชีพนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

 

กฎหมายและนโยบายรัฐด้านที่อยู่อาศัยไทย

46

การส่งเสริมการพัฒนาที่อยู่อาศัยเพื่อผู้มีรายได้น้อย โดยบีโอไอ อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

อรรชกา สีบุญเรือง
51

นโยบายการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ และทิศทางสู่อนาคต

นายอุดม พัวสกุลMr.
56

กฏหมายว่าด้วยการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา สาระสำคัญและผลการดำเนินงาน

อมรรัตน์ จารุรัตน์
 

ตลาดที่อยู่อาศัยต่างประเทศ

61

นโยบายและแนวคิดการลงทุนพัฒนาที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

ทองมา วิจิตรพงศ์พันธ์ุ
65

ตลาดที่อยู่อาศัยไทยสำหรับชาวต่างชาติ

อลิวัสสา พัฒนถาบุตร
 

การประชุมสินเชื่อที่อยู่อาศัยระหว่างประเทศ

70

รายงานการสััมมนาระหว่างประเทศเรื่อง สินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผุ้มีรายได้น้อย

นายสุรชัย แฝงจันดาMr.
 

นายแพทย์นักธุรกิจที่อยู่อาศัยชั้นแนวหน้าของไทย

74

5 มิถุนายน - วันสิ่งแวดล้อมโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
76

แนวนโยบายการบริหารบ้านพักและสิ่งอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติของไทย

จตุพร บุรุษพัฒน์
82

ฮอยอัน เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมอาคารบ้านเรือนลือชื่อของเวียดนาม

พัลลภ กฤตยานวัช
88

เคปทาวน์ เมืองทันสมัยและธรรมชาติสวยแห่งแอฟริกาใต้ เจ้าภาพฟุตบอลโลก ปี 2553

พัลลภ กฤตยานวัช
98

นพ.สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็น.ซี.เฮ้าส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
102

นพ.สมศักดิ์ มุนีพีระกุล ประธานกรรมการ บริษัท ฟอร์เบสท์ พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด นายกสมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ 3 สมัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
106

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
110

กิจกรรม ธอส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8