วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 60 ปีที่ 16

สารบัญ

1

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

ธรรมชาติศึกษาและที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศ

6

สถาปัตยกรรมแนวธรรมชาติ : ทิศทางใหม่ด้านการวางผังและออกแบบอาคารในอนาคต

พัลลภ กฤตยานวัช
19

ธรรมชาติกับชีวิตคนเมืองใหญ่

ดร.เทอดเกียรติ ศักดิ์คำดวง
27

จอมปลวก : สถาปัตยกรรมธรรมชาติที่อยู่อาศัยที่ยิ่งใหญ่

ศาสตราจารย์ ดร.สุรดิศ โหละสุต
32

การประยุกต์รูปทรงธรรมชาติในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม

ธิดาสิริ ภัทรากาญจน์
37

จิตวิทยาสภาพแวดล้อมในโครงการอสังหาริมทรัพย์ : ศาสตร์ที่นำผู้ประกอบการเข้าไปอยู่ในใจของผู้บริโภค

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
41

การประยุกต์ใช้หลักฮวงจุ้ยในการออกแบบอาคารและชุมชนที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

ดร.ชูพงษ์ ทองคำสมุทร
 

นวัตกรรมที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศในประเทศไทย

47

นวัตกรรมการออกแบบบ้านยุคใหม่ เพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
51

ต้นแบบหมู่บ้าน ผลิตพลังงานหมุนเวียนจากธรรมชาติ

กฤษฎา กัมปนาทแสนยากร
58

การใช้พืชพรรณประกอบอาคารเพื่อมนุษย์และสภาพแวดล้อม

รองศาสตราจารย์พาสินี สุนากร
65

การประชุมวิชาการนานาชาติ สถาปัตยกรรมเขตร้อน พลังงานยั่งยืนและสถาปัตยกรรมเขียว

ดร.ภัทรนันท์ ทักขนนท์
 

นวัตกรรมที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย-ปานกลาง

69

บทบาทด้านที่อยู่อาศัยขององค์กรอิสระในการช่วยผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

รุ่งรัตน์ เต็งเก้าประเสริฐ
73

การออกแบบและสร้างบ้านพอเพียงเพื่อผู้มีรายได้น้อย

รศ.ดร.วรสัณฑ์ บูรณากาญจน์
 

รายงานตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัย

77

สรุปภาวะตลาดที่อยู่อาศัยและตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2552 และแนวโน้มปี 2553

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
83

รายงานการสัมมนาระหว่างประเทศ Affordable Housing and Housing Finance ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

86

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยในกลุ่มประเทศเอเชียใต้

พัลลภ กฤตยานวัช
 

สถาปนิกนักอนุรักษ์ธรรมชาติ

90

ทัชมาฮาล : อนุสาวรีย์แห่งความรักอมตะ สถาปัตยกรรมชิ้นเอกที่งดงามและยิ่งใหญ่ของโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
96

พระธาตุอินทร์แขวน : นฤมิตกรรมธรรมชาติสุวรรณศิลาแสนมหัศจรรย์และศักดิ์สิทธิ์ของพม่า

พัลลภ กฤตยานวัช
101

รตยา จันทรเทียร : สถาปนิกผู้ว่าการหญิงคนแรก ของการเคหะแห่งชาติ หญิงเหล็กแห่งวงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทย

รตยา จันทรเทียร
104

ปรีดิ์ บุรณศิริ : สถาปนิกผู้อุทิศตนเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย เมืองที่น่าอยู่ และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

กุณฑลทิพย์ พาณิชภักดิ์
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8