วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 58 ปีที่ 15

สารบัญ

1

ที่อยู่อาศัย เมือง และสภาพแวดล้อม

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

สถานการณ์และแนวคิดว่าด้วยนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม(Environment Situation and Ideas)

6

นิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัลลภ กฤตยานวัช
12

นิเวศวิทยาเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของโลก

สิทธิพงษ์ ดิลกวณิชPhD
16

สถานการณ์คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

มิ่งขวัญ ธรศิริกุล
19

นโยบายการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

ธัญชนิต ตันฑ์ศรีสุโรจน์
23

นิวเศวิทยาการอนุรักษ์ในมิติมนุษย์

รศ.ดร.วศิน อิงคพัฒนากุลPhD
 

พุทธศาสนาและความคิดว่าด้วยธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(Buddhist Ecology)

26

ธรรมะและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ศาสตราจารย์ ดร.พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมจิตโต)
31

พุทธนิเวศวิทยา เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พัลลภ กฤตยานวัช
 

ที่อยู่อาศัย เมือง และสภาพแวดล้อม(Green House - Green City)

48

มนุษย์ ที่อยู่อาศัย เมือง และสภาพแวดล้อม : แนวคิดระบบนิเวศเพื่อการออกแบบอาคารในทศวรรษ 2010

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
52

ทิศทางการออกแบบชุมชนเมืองที่เน้นธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของไทย

เจตกำจร พรหมโยธี
56

พื้นที่สีเขียวและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม : แนวความคิดในการจัดทำผังเมืองไทย

ศันสนีย์ ศรีศุกรี
62

LEED ต้บแบบการพัฒนา Green Building และ Green Home ของประเทศไทย

ดร.จตุวัฒน์ วโรดมพันธ์PhD
70

ข้อคิดในการลดมลภาวะในการก่อสร้าง

พันธุ์เทพ ทานชิติกุล
 

นวัฒกรรมและขบวนการพัฒนาบ้านหลังเล็ก (Small House Movement)

72

ขบวนการสร้างบ้านหลังเล็ก : นวัฒกรรมหรือความจำเป็น

พัลลภ กฤตยานวัช
77

ขบวนการสร้างบ้านหลังเล็ก : นวัฒกรรมหรือความจำเป็น

พัลลภ กฤตยานวัช
 

Great Eologists Environmentalists

81

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา : แหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติแห่งแรกของประเทศไทย

ธัญญา จั่นอาจ
85

สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช : แหล่งสงวนชีวมณฑลระดับโลกของยูเนสโก

ทักษิณ อาชวาคม ,
93

อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ : แหล่งซาฟารีท่องป่าชมสัตว์ในระบบนิเวศธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่แห่งแอฟริกาใต้

พัลลภ กฤตยานวัช
99

Alexander Von Humboldt : Father of Ecology

พัลลภ กฤตยานวัช
103

Eugene Odum : Father of Modern Ecology

พัลลภ กฤตยานวัช
106

Al Gore : The Great Global Environmental Activist

พัลลภ กฤตยานวัช
110

น.พ.บุญส่ง เลขะกุล : บิดาแห่งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสัตว์ป่าในประเทศไทย

รศ.ดร.วีระยุทธ์ เลาหะจินดา ,
115

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
119

กิจกรรม ธอส

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8