วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 57 ปีที่ 15

สารบัญ

1

พุทธเศรษฐศาสตร์กับการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

พุทธเศรษฐศาสตร์และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

6

เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) ,
15

พระพุทธศาสนากับเศรษฐกิจ

พ.อ.สุข เจริญรัตน์
18

พุทธเศรษฐศาสตร์ เพื่อความมั่นคั่งและความสุขของชีวิต

พัลลภ กฤตยานวัช
32

หลักพุทธธรรมและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ
39

วิกฤติของโลกและทางออกโดยพุทธเศรษฐศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน
46

การประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ยวกับพุทธเศรษฐศาสตร์ ครั้งที่ 2

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
48

พระพุทธศาสนากับการแก้วิกฤติการณ์ของโลก การประชุมพระพุทธศาสนานานาชาติ ครั้งที่ 6 เนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การพัฒนาที่อยู่อาศัย ในวิถีแห่งพุทธเศรษฐศาสตร์

51

บ้านพอเพียง

ศาสตราจารย์ ดร.สุนทร บุญญาธิการ
57

การพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามแนวพุทธเศรษฐศาสตร์

ดร.ธนภณ พันธเสน, PhD
61

กลไกการกำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตลาดที่อยู่อาศัยไทย

ประทีป ตั้งมติธรรม
63

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินกับเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ

ไพรัช มณฑาพันธุ์
65

คณะสถาปัตย์ฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จับมือฝ่ายวิชาการ ธอส. จัดเสวนา นวัตกรรมบ้านปี 2009 (Small House Movement)

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

การบริหารองค์กรในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

67

มาตรการการเงินและสถาบันการเงินไทยในภาวะวิกฤตการณ์เศรษฐกิจปี 2552

ดร.บัณฑิต นิจถาวร
73

แนวทางบริหารจัดการองค์กรภายใต้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำปี 2552

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
 

ประชุมสัมมนาต่างประเทศ

76

การประชุมสุดยอดกลุ่มประเทศ G20 ที่กรุงลอนดอน และความพิเศษสำหรับไทย

ดร.สุนทร ชัยยินดีภูมิ
81

รายงานการประชุมสัมมนาเรื่อง Senior Policy Seminar on Development Finance

พัลลภ กฤตยานวัช
86

30 ปี แห่งการปฏิรูประบบเศรษฐกิจจีนสู่ความยิ่งใหญ่ระดับโลก

ProfessorLi Shantong ,
92

สรุปสาระการประชุมเสวนาระหว่างประเทศ Regional Policy Dialogue on Pro-Poor Housing Finance

 

Buddhist Economists

94

ไปเยือนเมืองฉีฝู่ เมืองประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอันลือชื่อของโลก บ้านเกิดปรัชญาเมธีขงจื่อ, ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดสูงสุดของประเทศจีนกว่า 2 พันปี

พัลลภ กฤตยานวัช
103

เอิร์นสท์ เฟรดริด ซูมาเกอร์ : นักเศรษฐศาสตร์แนวพุทธคนแรกของโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
106

ศาสตราจารย์ ดร.อภิชัย พันธเสน : ผู้บุกเบิกการศึกษาวิชาพุทธเศรษฐศาสตร์ในประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
109

ปีเตอร์ วอรร์ : ผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจไทย และผู้ส่งเสริมการประยุกต์ ใช้หลักการแห่งเศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

พัลลภ กฤตยานวัช
112

ปีเตอร์ คาลกินส์ : นักเศรษฐศาสตร์ผู้ประยุกต์ใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ พุทธเศรษฐศาสตร์สู่ภาคปฏิบัติ

พัลลภ กฤตยานวัช
115

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
119

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8