วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 54 ปีที่ 14

สารบัญ

1

ประชากรไทย - อนาคตประเทศไทย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

55 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์

6

ครบรอบ 55 ปี การสถาปนาธนาคารอาคารสงเคราะห์

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
 

ประชากรและที่อยู่อาศัย

9

การเปลี่ยนแปลงของประชากรไทยและความต้องการที่อยู่อาศัยในทศวรรษหน้า

ภาควิชาเคหการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาัลัย ,
15

การขยายตัวของประชากรเมืองในประเทศไทย : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล
21

ประชากรไทย...อนาคตประเทศไทย

ศาสตราจารย์ภัสสร ลิมานนท์
 

ผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

26

กระบวนการซื้อที่อยู่อาศัย

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต จุลาสัย
29

ปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคในการเลือกซื้อที่อยู่อาศัย

พิฆเนศ ต๊ะปวง
35

GHBHomeCenter.com ศูนย์ซื้อขายที่อยู่อาศัยครบวงจร ธอส. เพื่อประชาชน ผู้ประกอบการ และวงการที่อยู่อาศัย

นิติ วิเศษประสิทธิ์
 

เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อยู่อาศัย

39

การบริหารต้นทุนโครงการ (Cost Management) อีกหนึ่งกลไกขับเคลื่อน โครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ สู่ความสำเร็จ

ทยุติ อิสริยฤทธานนท์ ,
43

การวิเคราะห์ความล่าช้าในงานก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์

ดร.กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์
49

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนสำหรับบ้านพักอาศัยในประเทศไทย

เซ็กมาติ เล็ลคาเซ็ม , , ,
58

การศึกษาดูงานเรื่อง นวัตกรรมการแปรรูปวัสดุไม้ เพื่อการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ณ กลุ่มบริษัทป่าไม้สันติ อำเภอบางประอิน จังหวัดอยุธยา

ฝ่ายวิชาการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
61

อุตสาหกรรมไม้แห่งประเทศไทย และนวัตกรรมการแปรรูปวัสดุไม้ เพื่อการก่อสร้างและตกแต่งอาคาร ให้เกิดการประหยัดและประโยชน์สูงสุด

ดร.สันติ วยากรณ์วิจิตร
 

Who’s Who in Thai Real Estate

67

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และนายกสมาคมนักผังเมืองไทย

รศ.ดร.เอกรินทร์ อนุกูลยุทธธน
70

คุณจามรี เศวตจินดา รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ การสนับสนุนสินเชื่อ อาคารประหยัดพลังงานของ ธอส.

พัลลภ กฤตยานวัช
73

โรม : อมตนครแห่งศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมของโล

พัลลภ กฤตยานวัช
84

วาติกัน - นครรัฐที่เล็กที่สุดในโลก

พัลลภ กฤตยานวัช
92

ทิฆัมพร เปล่งศรีสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
95

ทองมา วิจิตรพงษ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและ กรรมการผู้จัดการ บมจ. พฤกษา เรียลเอสเตท

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
98

สิริลักษณ์ โกวิทจินดาชัย ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บมจ. ปริญสิริ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
101

ธำรง ปัญญาสกุลวงศ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท นิรันด์ เฮ้าซิ่ง จำกัด

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
105

สมาน ลิ่มทองแท่ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซื่อตรงกรุ๊ป จำกัด

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
107

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
111

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8