วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 50 ปีที่ 13

สารบัญ

1

เปิดเล่ม... ที่ดิน ทำเลที่ตั้งและผังเมือง

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทวิเคราะห์เกี่ยวกับที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

6

วิเคราะห์ความหมายของอสังหาริมทรัพย์ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
12

ลักษณะพิเศษของที่ดินและอสังหาริมทรัพย์

พัลลภ กฤตยานวัช
19

ที่ดินติดภารจำยอม

23

เจ้าของที่ดินต้องระวังการสูญเสียที่ดินจากการแย่งสิทธิจากผู้อื่น

กองนิติการ กรมที่ดิน
 

วิเคราะห์สถานการณ์ธุรกิจที่ดินของไทย

27

การเปลี่ยนแปลงด้านอสังหาริมทรัพย์ในมิติหน้าที่ของกรมที่ดิน ในช่วง 10 ปี หลังวิกฤติเศรษฐกิจ (ปีงบประมาณ 2540 – 2549)

กองแผนงาน กรมที่ดิน
31

การขออนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ ในรอบ 10 ปี (พ.ศ. 2540 – 2549)

สุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษ๊
36

การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พ.ศ. 2528 – 2550

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD ,
 

ทำเลที่ตั้งและฝังเมือง

42

พลังปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อมูลค่าที่ดิน

พัลลภ กฤตยานวัช
47

พื้นที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2549

รศ.ดร.บรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย
52

ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครที่มีผลต่อธุรกจิที่ดินและการก่อสร้างอาคาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อัศวิน พิชญโยธิน
 

บทบาทองค์กรด้านที่ดินและผังเมือง

62

นโยบายและทิศทางของกรมที่ดินใน 5 ปี ข้างหน้า (2551 – 2555)

กองแผนงาน กรมที่ดิน
64

นโยบายด้านการผังเมืองของประเทศไทย

ฐิระวัตร กุลละวณิชย์
70

กำเนิดและบทบาทของมูลนิธิสถาบันที่ดิน

ประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ
 

เปิดขุมปัญญา : สุดยอดนักพัฒนาที่ดินไทย

73

สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร คณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
77

ขรรค์ ประจวบเหมาะ คุณค่าแห่งรางวัลเกียรติยศจาก Pacific Rim Bankers’Program (PRBP)

บริษัท แพทฟายเดอร์เอเชีย จำกัด
79

ดร.สุขุม นวพันธ์ นักการธนาคารและนักธุรกิจอาวุโส...ผู้สร้างอาณาจักร “นวธานี”อันลือชื่อ

อภิสุดา เผือกขาวผ่อง ,
87

ดร.ทรงศักดิ์ เอาฬาร ชีวิตที่สำเร็จเกินฝัน...ผู้ผ่านการต่อสู้ในชีวิตมาอย่างโชกโชน... จากเด็กวัด...เซลล์แมน...สู่ความรุ่งโรจน์ในการส่งออกดอกไม้ประดิษฐ์...และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

พัลลภ กฤตยานวัช
97

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
101

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8