วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 49 ปีที่ 13

สารบัญ

1

เปิดเล่ม... อยากจะเห็นแผนยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยโดยเร็ว

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
6

บทความเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัย ที่เผยแพร่ใน วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

งานสัมมนายุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 1

7

แง่คิดการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

ม.ร.ว.ปรีดียาธร เทวกุล
8

นานาทัศนะในการกำหนดยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

งานสัมมนายุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2

11

คำกล่าวพิธีเปิดการสัมมนา ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2

ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม
14

ความร่วมมือระหว่างประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศไทย เรื่องการจัดทำ ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย

Pieter J. Th. Mares
16

สรุปผลการสัมมนาเรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัย ครั้งที่ 2

ฉันทนา ชานนท์
 

แนวความคิดเกี่ยวกับนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

21

แนวความคิดการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติเพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
28

แนวความคิดเพื่อการจัดทำยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

อาจารย์ปรีดี บุรณศิริ
34

แนวคิดในการกำหนดยุทธศาสตร์เพื่อที่อยู่อาศัย

ประทักษ์ สิมะพิชัยเชษฐ
39

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

มานพ พงศทัต
41

ทำไมประเทศไทยจึงควรจัดตั้ง คณะกรรมการนโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติ

พัลลภ กฤตยานวัช
46

นโยบายที่อยู่อาศัยแห่งชาติในมุมมองของสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

ประสงค์ เอาฬาร
48

แนวทางในการวางยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยไทย

อธิป พีชานนท์
50

แนวคิดในการพัฒนานโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

สมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
52

นโยบายการพัฒนาที่อยู่อาศัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

รัศมี ไชยนันทน์
 

สัมภาษณ์พิเศษ

55

ดร.วทัญญู ณ ถลาง ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนแรก

พัลลภ กฤตยานวัช
61

นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติคนปัจจุบัน

พรศักดิ์ บุณโยดม
 

เปิดขุมปัญญา สุดยอดนักพัฒนาที่ดินไทย

63

ประสบการณ์การจัดทำยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยในนานาประเทศ : ข้อพึงพิจารณาสำหรับประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
68

การปรับเปลี่ยนนโยบายที่อยู่อาศัยในโลกยุคใหม่

พัลลภ กฤตยานวัช
72

พัฒนาการนโยบายที่อยู่อาศัยของประเทศญี่ปุ่น

กุณฑลทิพย์ พาณิชภักดิ์
80

ข้อเสนอการจัดตั้งที่อยู่อาศัยและกิจการเมืองของสหรัฐฯ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
84

จดหมายประวัติศาสตร์ว่าด้วยการกำหนดยุทธศาสตร์ที่อยู่อาศัยแห่งชาติของสหรัฐฯ

พัลลภ กฤตยานวัช
88

คุณเพียงใจ หาญพาณิชย์ หญิงเหล็ก...นักพัฒนาที่ดินรุ่นลายครามของไทย

เพียงใจ หาญพาณิชย์
92

คุณพรรณี พุทธารี หญิงแกร่ง...แห่งวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย

วิชิต ว่อง ,
97

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
101

กิจกรรม ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8