วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 40 ปีที่ 11

สารบัญ

2

จากกรรมการผู้จัดการ ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
4

บทบรรณาธิการ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
5

ปกวารสารฉบับที่ 16 และสาระสำคัญ

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
 

บทความจากปก

6

การประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อการให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ ธอส.

พัลลภ กฤตยานวัช
11

ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ เพื่อการประเมินราคาของ ธอส.

อมรศักดิ์ ไกรสวัสดิ์ ,
 

การประเมินภาครัฐและเอกชนของไทย

17

การประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย : พัฒนาการและแนวโน้ม

พัลลภ กฤตยานวัช
27

แนวทางและการประเมินค่าทรัพย์สินของสำนักงานประเมินราคาทรัพย์สิน

แคล้ว ทองสม
31

กำเนิดและบทบาทของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย

วันชัย ตัณฑ์สกุล
34

บทบาทการพัฒนาวิชาชีพการประเมินมูลค่าทรัพย์สินของสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย

สมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย
36

การจัดแบ่งระดับผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินและการจัดทดสอบวัดระดับผู้ประเมิน

ฉงค์ จงยศยิ่ง
41

มาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพการประเมินค่าทรัพย์สิน

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
45

การประเมินมูลค่าทรัพย์สินเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ

ฝ่ายจดทะเบียนหลักทรัพย์
 

บทวิเคราะห์สถานะการณ์การประเมินค่าทรัพย์สินของไทย

48

การบริหารการประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ของสถาบันการเงินในปี 2548

คุณัทธา วีระวนิชย์พัฒนา ,
55

สถานการณ์และแนวโน้มการประเมินค่าทรัพย์สินของบริษัทเอกชนปี 2548

วิชิต ว่อง ,
 

การประเมินต่างประเทศ

61

ปาฐกถาเรื่อง บทบาทของ The Appraisal Institute

พัลลภ กฤตยานวัช
66

การเป็นนักประเมินอาชีพในสหรัฐอเมริกา

พัลลภ กฤตยานวัช
69

สมาคมประเมินราคาแห่งอาเซียน

พัชรา พัชราวนิช
72

บทบาทของ RICS

ปฏิมา จีระแพทย์
76

เครือข่ายประเมินค่าทรัพย์สินและอสังหาริมทรัพย์โลก

ดร.โสภณ พรโชคชัยPhD
 

รายงานพิเศษ

79

การศึกษาและการอบรมด้านการประเมินค่าทรัพย์สินในประเทศไทย

พัลลภ กฤตยานวัช
83

ทำเนียบบริษัทประเมินในประเทศไทยปี 2548

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
86

คำกล่าวเปิดตัวสภาที่อยู่อาศัยไทย โดย ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

สมคิด จาตุศรีพิทักษ์
90

สถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยและสินเชื่อที่อยู่อาศัยปี 2547 และแนวโน้มปี 2548

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
98

GHB Movement : ความเคลื่อนไหว ธอส.

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.
101

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

กองบรรณาธิการ วารสาร ธอส.

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8