วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 33 ปีที่ 9

สารบัญ

 

บทความหลัก

8

การฟื้นตัวของตลาดที่อยู่อาศัยในปี 2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
 

บทความรอง

15

แนวทางการเลือกสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (เตรียมพร้อม เพื่อกู้เงินซื้อบ้าน)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
21

สถานการณ์การประมูลขายอสังหาริมทรัพย์ในปี 2546 และแนวโน้ม

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานพิเศษ

27

การสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง ความเป็นไปได้ในการค้ำประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทาไทย

ขรรค์ ประจวบเหมาะ
28

บทบาทของการประกันสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage Default Insurance) ที่มีต่อธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยในต่างประเทศ

Roger Blood
34

ร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรังปรุงครั้งที่ 2)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
45

ตารางสรุปร่างข้อกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดิน ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
47

ผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบวางผังและการจัดทำผังเมืองกรุงเทพมหานคร

สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร
48

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

53

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย ไตรมาสแรกปี 2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
 

บริการที่น่าสนใจ

91

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อคนไทย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
98

โครงการบ้าน ธอส. เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก กบข. รุ่นที่ 2

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8