วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 32 ปีที่ 9

สารบัญ

3

ปาฐกถา เรื่อง วิสัยทัศน์ของรัฐบาลในการบูรณาการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดย นาย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ,
9

ผลการดำเนินงานของธอส. ในปี 2545 และเป้าหมาย ปี2546

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความหลัก

12

50 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (2496-2546) เต็มใจช่วยเหลือ เพื่อบ้านเพื่อคุณ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

46

บทบาทของธนาคารอาคารสงเคราะห์ในการการแก้ปัญหาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานพิเศษ

53

คณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการบ้านเอื้ออาทร

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
55

พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เยี่ยมชมโครงการบ้านเอื้ออาทร

ทักษิณ ชินวัตร ,
56

งาน NPA Grand Sale ครั้งที่ 2 จัดโดย สมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
58

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

DATA UPDATE

62

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่ ในปี 2545

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8