วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 27 ปีที่ 7

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

แนวความคิดและโครงสร้าง มาตรการส่งเสริมการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยของรัฐบาล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
9

หลักเกณฑ์ โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยข้าราชการสมาชิก (กบข.)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
12

ประมวลภาพบรรยากาศการแสดงความจำนใช้สิทธิของข้าราชการสมาชิก กบข. ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
13

รายชื่อโครงการอสังหาฯที่ประกาศลดราคาขายเป็นพิเศษให้กับข้าราชการที่เป็นสมาชิก กบข.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
18

ความเป็นมาของกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.) และกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

21

ผลการสำรวจความต้องการที่อยู่อาศัยของข้าราชการและพนังงานรัฐวิสาหกิจของ ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
24

แนวคิดเกี่ยวกับความต้องการและกำลังซื้อที่อยู่อาศัย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
26

มาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ดำเนินการโดย ธอส.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานสถานการณ์

32

สถานการณ์ที่อยู่อาศัยของข้าราชการพลเรือนปี2542และ2544

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานต่างประเทศ

35

บทความการเคหะแห่งชาติประเทศสิงค์โปร์(Housing Development Board : HDB)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
37

บทบาทของ Central Provident Fund ของสิงคโปร์ ในการส่งเสริมกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
39

การรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ในสิงคโปร์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

กิจกรรมเด่น ธอส.

41

คำกล่าวเปิดงาน โคร

44

คุณยอดเยี่ยม เทพธรานนท์ วิทยากรรายการหมอบ้าน ร่วมมือ ธอส. เสริมเนื้อหาเว็บไซค์ GHBHomeCenter.com

45

คณะผู้บริหาร ธอส. ศึกษาดูงานที่ประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์

47

คณะผู้แทนประเทศอินโดนีเซีย ศึกษาดูงานและเยี่ยมชม ธอส.

 

DATA UPDATE

50

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัย 3 ไตรมาส ปี 2544 (ม.ค. - ก.ย.)

55

1.จำนวนผู้ยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดินทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
56

2.พื่้นที่อาคารที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับอนุญาติก่อสร้างในเขตเทศบาลทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
57

3.ที่อยู่อาศัยที่ได้รับอนุมัติส่งเสริมการลงทุน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
58

4.จำนวนหน่วยที่อยู่อาศัยในโครงการเปิดตัวใหม่

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
60

6.การซื้อขายที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ทั่วประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
64

7.อาคารชุดที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้น

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
67

9.ที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จและจดทะเบียนเพิ่มขึ้นในเขตกรุงเทพมหานครและ5จังหวัดปริมณฑล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
75

10.จำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด (Housing Stock)

77

11.จำนวนประชากรทั่วประเทศ

80

12.ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

91

13.อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่อยู่อาศัย

93

14.จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่โฆษณาในสื่อหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

94

15.งบโฆษณาโครงการที่อยู่อาศัย

95

16.ดัชนีการซื้อขายหลักทรัพย์กลุ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์(Property Index)

96

17.สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ

 

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์

97

โครงการธอส. บ้านในฝันของฉัน(GHB My Dream Home)

99

หลักเกณฑ์การขายทรัพย์ ธอส.

100

รายชื่อสาขาธนาคารอาคารสงเคราะห์ทั่วประเทศ

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8