วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 26 ปีที่ 7

สารบัญ

 

บทความหลัก

8

โครงการให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการมีกรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัยแก่ประชาชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
13

บทบาทธนาคารสงเคราะห์ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจและการส่งเสริมให้ข้าราชการและพนัักงานรัฐวิสาหกิจมีบ้านเป็นหฃกรรมสิทธิ์ของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
20

การส่งเสริมให้ข้าราชการมีที่อยู่อาศัยอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
26

การสนับสนุนโครงการ Homeownership Couseling ของหน่วยงานภาครัฐ - เอกชน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

28

สิ่งที่ท้าทายทางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
33

เตรียมความพร้อมเพื่อการมีบ้านหลังแรกเป็นของตนเอง

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
39

เตรียมพร้อมกู้เงินซื้อบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงายพิเศษ

47

ที่อยู่อาศัยในฐานะตัวขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
51

การให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำการมีกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา (Homeownership Education and Counseling in USA)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
61

สรุปผลการสำรวจลูกหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัยด้อยคุณภาพในสหรัฐอเมริกา 2001

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

กิจกรรมเด่น

62

ประมวลภาพกิจกรรม ธอส. ในโครงการให้คำปรึกษาแนะนำ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
68

รายงานภาพกิจกรรมการเปิดตัวเว็บไซค์ศูนย์ข้อมูลที่อยู่อาศัยครบวงจร www.GHBHomeCenter.com พร้อมทัศนะคติ

73

แต่งตั้งคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์หอการค้าไทย ประจำปี 2544-2545

 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

74

แวดวงตลอดที่อยู่อาศัีย

 

บริการที่น่าสนใจของธนาคารสงเคราะห์

79

1.การจดทะเบียนเพิ่มขึ้นของที่อยู่อาศัย

87

2.จำนวนที่อยู่อาศัยทั้งหมดในตลาด

89

3.จำนวนประชากรทั่วประเทศ

91

4.ดัชนีราคาขายส่งวัสดุก่อสร้าง

93

6.จำนวนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เปิดขายและลงโฆษณาในหนังสือพิมพ์และโทรทัศน์

94

8.งบโฆษณาโครงการอสังหาริมทรัพย์แยกตามประเภท

95

9.สินเชื่อที่อยู่อาศัยบุคคลทั่วไปคงเหลือ

96

การเปิดตัวโครงการ ธอส. เพื่อบ้าน เพื่อคุณ

97

การจัดงาน ธอส. เพื่อบ้าน เพื่อคุณ สำหรับข้าราชการตำรวจ

98

หลักเกณฑ์การให้สินเชื่อตามมาตรการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

99

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดบริหารเคาน์เตอร์การเงิน ณ สถานีรถไฟฟ้า BTS หมอชิต

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8