วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 24 ปีที่ 7

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยระดับชาติของสหรัฐอเมริกา : ข้อพิจารณาสำหรับประเทศไทย (The National Homeownership Strategy of USA : Implication for Thailand)

พิชา ดำรงค์พิวัฒน์
 

บทความรอง

12

แผนยุทธศาสตร์การส่งเสริมกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยระดับชาติ : การร่วมมือของภาครัฐ - เอกชน สานฝันชาวอเมริกัน (The National Homeownership Strategy : Partners in the American Dream)

พัลลภ กฤตยานวัช
 

รายงานพิเศษ

20

มาตรการสนับสนุนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล พ.ต.ท. ดร. ทักษิณ ชินวัตร

ผลการประชุมคณะรัฐมนตรี
22

ข้อเสนอมาตรการในการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จากผลการสัมมนาที่ ธอส.

จากการสัมมนาระดมความคิดเห็น (Workshop) เรื่อง มาตรการในการส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
27

อสังหาฯ 44 : ทิศทาง แนวโน้ม ของผู้ซื้อและขายอสังหาริมทรัพย์ จัดโดย....ERA

พัลลภ กฤตยานวัช ,
33

ทิศทางธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ปี 2001 โดยสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร

36

ความคืบหน้าร่างกฎกระทรวง ระเบียบข้อกำหนดของ พ.ร.บ. การจัดสรรที่ดืน พ.ศ.2543

ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
42

ธปท.อนุญาตให้ธนาคารพาณิชย์ประกอบธุรกิจ Escrow Account

ชนะศักดิ์ ยุวบูรณ์
 

DATA UPDATE

48

สรุปสถานการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยปี 2543

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจของธนาคารสงเคราะห์

96

เงื่อนไขสินเชื่อ 100% สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

ธอส. เปิดโครงการ IT CAMP

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8