วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 22 ปีที่ 6

สารบัญ

 

บทความหลัก

6

อสังหาริมทรัพย์ในครอบครองของสถาบันการเงิน (Real Estate Owned : REO)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บทความรอง

23

การบริหารอสัวหาริมทรัพย์ของบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน (บบส)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

รายงานพิเศษ

33

บทบาทของคณะกรรมการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หอการค้าไทย

ธีรพจน์ จรูญศรี
 

แวดวงตลาดที่อยู่อาศัย

47

แวดวงตลาด

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
 

บริการที่น่าสนใจ

51

แนะนำ สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์เชียงใหม่ - ลำพูน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
53

สรุปสถาการณ์ตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกปี 2543

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
97

ธอส. เปิดบริการสินเชื่อกู้ซ่อมบ้าน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์
99

ธอส. เพิ่มจุดรับชำระเงินงวด ณ จุดชำระเงิน PAY - POINT

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

วารสารฉบับย้อนหลัง

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 86 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 87 ปีที่ 22

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 9 ปีที่ 9

วารสาร ธอส.

ฉบับที่ 8 ปีที่ 8