ตลาดที่อยู่อาศัย

อัตราดอกเบี้ยและระยะเวลากู้มีผลต่อกำลังซื้อของผู้กู้อย่างไร

ปีที่ : 3 ฉบับที่ : 9 เดือน เมษายน - มิถุนายน 2540