ประชากรและผู้ซื้อที่อยู่อาศัย

ธอส. ออกมาตรการใหม่ด้านสินเชื่อและการประนอมหนี้

8 มิ.ย. 60

เงื่อนไขในการประนอมหนี้ 
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำในปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของประชาชนโดยทั่วไป

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จึงได้ดำเนินมาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้ ให้กับลูกค้ารายย่อยที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระ ซึ่งประกอบด้วย
1.มาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้
2.การช่วยเหลือลูกหนี้ที่ถูกดำเนินคดี

มาตรการผ่อนผันและประนอมหนี้ ประกอบด้วย 

  • การขยายระยะเวลาชำระหนี้

  • การผ่อนชำระยอดหนี้ที่ค้างชำระ

  • การพักชำระดอกเบี้ย

  • มาตรการ(GHB 2 U)  

การขยายระยะเวลาชำระหนี้ ลูกหนี้สามารถขอขยายระยะเวลากู้เงินต่อไปได้ถึง 30 ปีนับจากปัจจุบันเงื่อนไข

  • อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอขยายแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

  • ลูกหนี้จะต้องชำระดอกเบี้ยที่ค้างทั้งหมด (ถ้ามี)

  • ลูกหนี้ที่ใช้อัตราดอกเบี้ยคงที่ต้องพ้นสิทธิการใช้ดอกเบี้ยคงที่ โดยต้องเสียค่าเบี้ยปรับตามระเบียบธนาคารฯ

    หมายเหตุ : ลูกหนี้บางสวัสดิการอาจไม่สามารถใช้มาตรการนี้ได้