วารสาร GHB-REIC วารสารที่ดีที่สุดสำหรับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยในประเทศไทย

MESSAGE
from Chairman of the GH Bank Board of Committee
Chairman of the REIC Board

ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ควบรวม“วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์” และ วารสาร “REIC” เข้าเป็นวารสารฉบับเดียวกัน ภายใต้ชื่อวารสาร “GHB – REIC” ซึ่งจะเป็นวารสารที่ดีที่สุดสำาหรับอุตสาหกรรมที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เนื่องจากเป็นวารสารที่มีการรวมความรู้ ข้อมูล บทวิเคราะห์สถานการณ์และข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่อยู่อาศัย ด้านการเงินที่อยู่อาศัยที่เป็นประโยชน์มากที่สุดกับผู้ประกอบการด้านที่อยู่อาศัย สถาบันการเงินและประชาชนผู้สนใจทั่วไป และยังเป็นแหล่งข้อมูลสารสนเทศที่สำาคัญต่อการกำาหนดนโยบายด้านที่อยู่อาศัยของรัฐบาลที่ได้ให้ความสำาคัญกับการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำา และสร้างโอกาสในการเข้าถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ด้อยโอกาส เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการควบรวมวารสารครั้งนี้เป็นการ Synergy เพื่อให้เกิดคุณภาพที่ใหม่ที่ดีกว่าที่ผ่านมา

ธนาคารได้มุ่งมั่นในการดำาเนินการตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยในช่วง 2 ไตรมาสที่ผ่านมาของปี 2560 ธนาคารได้ให้ สินเชื่อบ้านแก่ผู้ที่ต้องการมีบ้านอย่างต่อเนื่อง และยังได้ร่วมมือกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ และสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) จัดทำแอพพลิเคชั่น “คนไทยมีบ้าน : Home for All” เพื่อสำารวจความต้องการที่อยู่อาศัยของประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งได้รับเกียรติจากพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการเปิดตัวแอพพลิเคชั่น ดังกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบและร่วมแสดงความต้องการ ในแบบสำารวจของแอพพลิเคชั่นด้วย ธนาคารสามารถจะนำาข้อมูล ที่ได้รับไปช่วยสนับสนุนด้านการเงิน และจะร่วมกับหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัย ให้ตรงกับความต้องการของประชาชน ซึ่งจะช่วยให้คนไทยทุกคนมีบ้านตามพันธกิจ ของธนาคาร โดยในเบื้องต้น ธนาคารจะสนับสนุนผู้ที่ต้องการมีบ้าน
ที่ตอบแบบสำารวจในแอพพลิเคชั่นผ่านงานมหกรรม “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป @ กรุงเทพ” ประจำาปี 2560 เพื่อสร้างโอกาสให้แก่ประชาชน ได้เข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้อย่างทั่วถึง และยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย์ในอีกด้านหนึ่งด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวกำาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ธนาคารยังได้มีนโยบายในการต่อยอดความร่วมมือกับ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ภาคเอกชน โดยร่วมกับ 15 สมาคม/ชมรมผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
ซึ่งมีโครงการต่างๆ รวมกว่า 200 โครงการ และมี มูลค่าโครงการรวมกันกว่า 30,000 ล้านบาท ในการจัดทำาบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย โดยเป็นโครงการนำาร่องและพร้อมจะขยายความร่วมมือไปยังสมาคม/ชมรม ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่มีความพร้อมเข้าร่วมโครงการกับ ธอส. ในอนาคตต่อไป

นอกจากที่กล่าวมาแล้ว ในสถานการณ์น้ำาท่วมจังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นเรื่องความเดือดร้อนเร่งด่วนของประชาชน ธนาคารก็ได้ให้ความช่วยเหลือโดยผ่าน “โครงการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ปี 2560” ในกรอบวงเงิน 500 ล้านบาท และ “มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบอุทกภัย” เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ลูกค้าธนาคารที่ประสบทกภัย และจะครอบคลุมถึงลูกค้าในจังหวัดอื่นของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วย

ในนามประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์และประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ขอให้ความมั่นใจว่า ธนาคารจะร่วมมือกับทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
สร้างโอกาสให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและสร้างฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการสร้างให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชนตลอดจนอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และเศรษฐกิจของประเทศให้มีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไป

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล
ประธานกรรมการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

.................................................................................................................

VIEWPOINTS
from GH Bank President
Chairman of the REIC Executive Board

วารสาร GHB-REIC ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ทำการบูรณาการนำเอาจุดเด่นของวารสาร 2 ฉบับคือ “วารสารธนาคารอาคารสงเคราะห์” ที่มุ่งเน้นเรื่องการเงินเพื่อที่อยู่อาศัย และ “วารสาร REIC” ที่มุ่งเน้นเรื่องตลาดที่อยู่อาศัยและอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งทำให้การรวบรวมข้อมูลและบทวิเคราะห์ของสินเชื่อที่อยู่อาศัยและตลาดที่อยู่อาศัยรวมอยู่ในวารสารเล่มเดียวกัน สามารถนำมาวิเคราะห์เชื่อมโยงทั้งสองประเด็นได้อย่างชัดเจนขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งหน่วยงานภาครัฐ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ สถาบันการเงิน ให้เห็นทิศทางภาพรวมของตลาดที่สะท้อนผ่านการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค์และอุปทานที่อยู่อาศัยในตลาด ที่สามารถใช้ประกอบการวางแผนทางเศรษฐกิจ แผนด้านที่อยู่อาศัย และแผนการลงทุนต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น นอกจากนี้วารสาร GHB-REIC จะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลอ้างอิงด้านอสังหาริมทรัพย์และด้านสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยที่มีความสมบูรณ์ที่สุดของประเทศไทยสำหรับประชาชนผู้ที่สนใจ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในฐานะเป็นสถาบันการเงินของรัฐ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ดำเนินการอำนวยสินเชื่อด้านที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลางมาอย่างต่อเนื่อง โดย ณ เดือนมิถุนายน 2560 ธนาคารมีสินทรัพย์รวม 1.006 ล้านล้านบาท และมีสินเชื่อรวม 934,944 ล้านบาท และธนาคารยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน“ ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่อยู่อาศัยต่างๆ ที่ออกแบบมาอย่างเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าแต่ละกลุ่มเช่น สินเชื่อบ้าน ธอส. เพื่อสานรัก และ โครงการสินเชื่อ “For Home”เป็นต้น และสำหรับประชาชนกลุ่มที่ได้ทำแบบสำรวจความต้องการมีบ้านผ่าน “แอพพลิเคชั่น คนไทยมีบ้าน : Home for All” ทางธนาคารกำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่จะมีความเหมาะสมกับลูกค้ากลุ่มนี้ เพื่อช่วยสานฝันให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงโอกาสทางการเงินเพื่อช่วยให้มีบ้านได้ตามที่ต้องการ ซึ่งจะมีการเปิดตัวผลิตภัณฑ์สินเชื่อนี้ในงานมหกรรม “บ้าน ธอส. เอ็กซ์โป@กรุงเทพ” ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 24 - 27 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ จะนำข้อมูลจากการตอบแบบสำรวจผ่านแอพพลิเคชั่นฯมาทำการประมวลผลเพื่อทำการวิเคราะห์ อุปสงค์ของประชาชนเชื่อมโยงกับอุปทานที่อยู่อาศัย เพื่อเป็นข้อมูลให้ภาครัฐและเอกชนในการวางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนต่อไป

ในยุคดิจิตอล 4.0 ธนาคารได้ปรับตัวเพื่อตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้าในยุคไทยแลนด์ 4.0 ไทยได้จัดทำแผน Transformationto Digital Services ให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทางการเงิน และช่องทางการให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวขับเคลื่อน เพื่อให้ลูกค้าสามารถทำธุรกรรมการเงินแบบดิจิตอลที่เข้าถึงง่าย สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในทุกที่ทุกเวลา ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการไปแล้ว เช่น Application “GHB Smart Receipt” เป็นบริการใบเสร็จรับชำระหนี้เงินกู้แบบอิเล็กทรอนิกส์, Application “GHB Smart Queue” เป็นระบบจองคิวใช้บริการล่วงหน้า, Application “GHBank Smart Booth” เป็นระบบการจองสิทธิ์ใช้บริการผลิตภัณฑ์พิเศษ ที่บูธของ ธอส. ในงานมหกรรมต่างๆ, “Loan Repayment Machine (LRM) เป็นเครื่องรับชำระหนี้เงินกู้อิเล็กทรอนิกส์ และ “Video Teller Machine (VTM)” ผู้ใช้บริการจะสามารถพูดคุยกับพนักงานผ่านหน้าจอเครื่อง VTM ได้

การดำเนินการในเรื่องต่างๆ ทุกเรื่องที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้สะท้อนภาพของธนาคารอาคารสงเคราะห์ตามวิสัยทัศน์ของธนาคารที่มุ่งมั่นเป็น “ธนาคารที่ดีที่สุดสำหรับการมีบ้าน” และ สิ่งเหล่านี้จะมีส่วนสำคัญที่ขับเคลื่อนพันธกิจของธนาคารในการ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ให้มีความสมบูรณ์ และในโอกาสที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ได้ดำเนินงานครบรอบ 64 ปี ในวันที่ 24 กันยายน 2560 นี้ ผมในฐานะตัวแทนของผู้บริหาร และ ผู้ปฏิบัติงานในธนาคารอาคารสงเคราะห์ขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ ทุกท่าน รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มีส่วนช่วยในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของธนาคารให้เติบโตและเจริญก้าวหน้ามาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ ธนาคารจะยังคงยืนหยัดและมุ่งมั่นในการทำให้คนไทยมีบ้านต่อไป

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์
ประธานกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

 

คณะผู้จัดทำ

เจ้าของ

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ที่ปรึกษา

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล

นายฉัตรชัย ศิริไล

บรรณาธิการ

ดร.วิช้ย วิรัตกพันธ์

กองบรรณาธิการ

นางสาวสิทธิเพ็ญ สิทธัตถพงษ์ ,นายโชคชัย จุลสินธนาภรณ์ ,นายฑกลชัย อุตตรนที ,นางสาวชนิดา ทิพยรัตน์ ,

นางธิดารัตน์ มิคาระเศรษฐ์ ,นางสาวประทานพร ธาระวานิช ,นางสาวณัฎติกา นาคสุบรรณ ,นายวิชิต แช่ว่อง ,

นางสาวปิยะฉัตร หอระตะ ,นางวรางคณา ศรัทธาวรสิทธิ์ ,นางสาวนงลักษณ์ ตาดทอง ,นางสาวสุคนธ์ทิพย์ วาตา

ฝ่ายศิลปกรรม

นายปกรณ์ บำรุงศรี ,นายวิทยา จารีต

ฝ่ายบริการสมาชิก

นางธัญญ์นรี กัณฑ์อเนกพงค์ ,นางสาววราภรณ์ บุญเจริญ

พิสูจน์อักษร

นายอิทธิเดช ประกันศรี ,นางสาวสุภาพร สร้อยศรี

ที่ตั้งสำนักงาน

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ อาคาร 2 ชั้น 18 เลขที่ 63 ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 โทรศัพท์ : 0 2202 1768 โทรสาร : 0 2643 1251